Algemene voorwaarden

Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

1.1. Het bedrijf: Dtchmedia, met vestiging te Enkhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89075919.

1.2. De klant: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Dtchmedia met betrekking tot de verkoop van een website.

1.3. De website: de website die door Dtchmedia wordt geleverd, inclusief alle bijbehorende onderdelen en diensten.

Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dtchmedia en de klant met betrekking tot de verkoop van een website, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanbod en acceptatie

3. Alle aanbiedingen van Dtchmedia zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. De klant kan een aanbod van Dtchmedia accepteren door middel van een schriftelijke bevestiging. Dtchmedia behoudt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Prijs en betaling

4. De prijs voor de website wordt bepaald op basis van het aanbod van Dtchmedia en de specifieke wensen van de klant. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen en zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. Dtchmedia behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De klant dient de betaling te verrichten zoals overeengekomen in de overeenkomst. Bij verzuim van de betaling is Dtchmedia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Levering en eigendom

5. De levering van de website vindt plaats op het moment dat deze volledig is opgeleverd en door de klant is goedgekeurd. Dtchmedia behoudt zich het eigendom van de website tot het moment dat de volledige betaling is ontvangen.

Garantie en aansprakelijkheid

6. Dtchmedia garandeert dat de website voldoet aan de specificaties zoals overeengekomen in de overeenkomst. Dtchmedia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Dtchmedia is beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de website.

Overmacht

7. Dtchmedia is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van omstandigheden die buiten zijn macht liggen.

Intellectuele eigendom

8. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, inclusief ontwerpen, concepten, teksten, afbeeldingen en andere materialen, berusten bij Dtchmedia, tenzij anders overeengekomen met de klant. De klant verkrijgt alleen het gebruiksrecht op de website voor de duur van de overeenkomst.

Geheimhouding

9. Dtchmedia zal vertrouwelijke informatie van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10. Op alle overeenkomsten tussen Dtchmedia en de klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dtchmedia is gevestigd.

Wijziging van de algemene voorwaarden

11. Dtchmedia behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment dat deze aan de klant zijn medegedeeld.

Slotbepalingen

12. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Dtchmedia kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst overdragen aan een derde partij. De klant kan deze rechten en verplichtingen niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dtchmedia.

Hosting en Domeinnaamregistratie

13. Indien de klant ervoor kiest om hosting- en domeinnaamregistratiediensten af te nemen bij Dtchmedia, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Hostingdiensten

13.1. Dtchmedia zal zorgdragen voor het hosten van de website van de klant op zijn servers en zal redelijke inspanningen leveren om de website online en toegankelijk te houden.

13.2. De klant is verantwoordelijk voor het leveren van alle benodigde inhoud en gegevens voor de website en het onderhouden van de website-inhoud.

13.3. Dtchmedia behoudt zich het recht voor om de hostingdiensten op te schorten of te beëindigen indien de klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of indien de klant de verschuldigde vergoedingen niet tijdig betaalt.

Domeinnaamregistratie

13.4. Dtchmedia zal domeinnaamregistratie verzorgen volgens de door de klant gekozen domeinnaam(en), mits deze beschikbaar zijn voor registratie.

13.5. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en actuele registratiegegevens voor de domeinnaam(en). Dtchmedia is niet aansprakelijk voor enige problemen die voortvloeien uit onjuiste registratiege